รู้จักภัทรพัฒน์ | ชัยชนะของประเทศนี้ โดยงานของมูลนิธิชัยพัฒนา นั้นก็คือ ความสงบเป็นเมืองไทยที่มีความเจริญก้าวหน้า จนเป็นชัยชนะของการพัฒนาตามที่ได้ตั้งชื่อมูลนิธิชัยพัฒนา ชัยของการพัฒนาที่มีจุดประสงค์คือ ความสงบความเจริญ ความอยู่ดีกินดี | พระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธันวาคม 2537
ประวัติมูลนิธิชัยพัฒนา
SHOW DETAIL
Close
กลับสู่ด้านบน
SHOW DETAIL
จุดประสงคมูลนิธิชัยพัฒนา
Close
กลับสู่ด้านบน
ที่มาแบรนดภัทรพัฒน
SHOW DETAIL
Close
กลับสู่ด้านบน
SHOW DETAIL
วิสัยทัศนและพันธกิจของภัทรพัฒน
Close
กลับสู่ด้านบน
แนวทางการดำเนินงาน
SHOW DETAIL
Close
กลับสู่ด้านบน
SHOW DETAIL
ตราสัญลักษณ
Close
กลับสู่ด้านบน