สินค้าแปรรูปอาหาร
กลับ
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
น้ำมังคุด (Mangosteen Juice)
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
คุณประโยชน์จากน้ำมังคุด
- ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ
- บรรเทาอาการอักเสบ
- ลดความดันโลหิต
- ต่อต้านโรคมะเร็ง
ราคา : 35 บาท
เลือกขนาด/สี และจำนวนสินค้า
น้ำมังคุด
35.00 บาท (สินค้าเหลือจำนวน 10 ชิ้น)
สั่งผลิตภัณฑ์
เรื่องราวผลิตภัณฑ์
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
จากพระราชดำริที่ทรงห่วงใยราษฎร ในเรื่องอาชีพการประมง และการเกษตรในพื้นที่ชายฝั่งทะเล จันทบุรี จึงก่อเกิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี เพื่อแสวงหาวิธีบรรเทาปัญหาพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่เสื่อมโทรม ปริมาณสัตว์น้ำชายฝั่งลดลง จากแนวพระราชดำรินี้จึงทำให้ปัจจุบันพื้นที่ชายฝั่งดังกล่าวพลิกฟื้นกลับมาสู่สภาพที่สมบูรณ์
กลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าศาลา ที่ทำผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน สร้างความเข้มแข็งและความสามัคคี และเป็นการต่อยอดสร้างเสริมรายได้ เกิดความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป
ดูรายละเอียดสินค้า