โครงการต้นแบบ
โครงการศึกษาและพัฒนาการปลูกชาน้ำมันและ พืชน้ำมันอื่นๆของมูลนิธิชัยพัฒนา จังหวัดเชียงราย
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการศึกษา และดำเนินการปลูกชาน้ำมันจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้โรงงานชาน้ำมันและพืชน้ำมันอื่น ๆ เป็น
โรงงานต้นแบบ สามารถเข้าชมได้ในทุกจุดของโรงงาน มีขั้นตอนที่เรียบง่าย
สะอาด มีการคำนึงถึงระบบสิ่งแวดล้อมแบบธรรมชาติ นอกจากนั้นยังรับสั่งให้
เป็นโรงงานที่มีรูปแบบทันสมัย มีสีสันสวยงาม นอกจากนั้น ทรงมีพระราชดำริ
เพิ่มเติมให้ศึกษาพืชน้ำมันอื่นๆ ด้วย

ผลการดำเนินงาน การดำเนินงานปลูกชาน้ำมัน เริ่มปลูกตั้งแต่ปี 2549

จำนวน 1 ล้านต้น จำนวน 3,683 ไร่ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม่ มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการเจริญเติบโต และศักยภาพการให้ผลผลิต
ของชาน้ำมัน ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำรวจรวบรวมและศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของ
พืชสกุลชา (Camellia L.)ในประเทศไทยศึกษาและวิจัย
การสกัดแยกน้ำมันจากเมล็ดเก็บข้อมูลสำหรับกำหนด
ลักษณะอุปกรณ์และเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตและ
วิจัยน้ำมันจากเมล็ดชา เพื่อประโยชนต่าง ๆ นอกจากนี้
ยังมีการศึกษาพืชน้ำมันอื่นๆ อาทิ ฟักทอง Rapeseed
มะรุมพันธุ์อินเดีย (Moringa Oleifera) มะเยาหิน
(Vernicia montana) ผักน้ำมัน และแมกคาเดเมีย

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา มีโครงการจัดตั้งโรงงานชาน้ำมัน
และพืชน้ำมันอื่นๆ ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่
ประมาณ 153 ไร่ 2 งาน 92.30 ตารางวา พื้นที่ติดถนนใหญ่
มีความสะดวกในด้านการคมนาคม ขนส่งทั้งวัตถุดิบและผลผลิต
ซึ่งจะพัฒนาต่อไปเพื่อเป็นศูนย์รวมสินค้า ความรู้ และสถานที่ท่องเที่ยว

 

ไปหน้าโครงการถัดไป