โครงการต้นแบบ
โครงการให้ความช่วยเหลือโรงเรียน และด้านการศึกษาในเขตจังหวัดภาคใต้
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการตรวจสอบให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบ
จากธรณีพิบัติภัยสึนามิ และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือ รวมทั้งในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาค
ใต้ที่มีหนังสือกราบบังคมทูลฯ ในการขอพระราชทานความช่วยเหลือในการต่อเติมอาคารที่
ยังก่อสร้างไม่เสร็จ เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มีพระราชกระแสรับสั่งใหมูลนิธิชัยพัฒนา พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างอาคาร
เรียน ซึ่งยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเนื่องจากขาดงบประมาณในการก่อสร้าง และทรงมีพระราช
กระแสรับสั่งเพิ่มเติมให้พิจารณาดำเนินการให้ความช่วยเหลือในด้านของการศึกษาของ โรงเรียนดังกล่าว

ผลการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

มูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยสนับสนุนงบประมาณใน
การดำเนินการก่อสร้างให้อาคารดังกล่าวสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้

การให้ความช่วยเหลือด้านของการจัดหาน้ำและการระบายน้ำ

มีการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล การเจาะ และการก่อสร้างบ่อบาดาล

การให้ความช่วยเหลือในด้านของการศึกษา

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวะศึกษา และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโดยพิจารณาวิชาชีพที่กำลังเป็นความต้องการของตลาด
และวิชาชีพที่นักเรียนมีความประสงค์ที่จะให้โรงเรียนเริ่มดำเนินการเปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้
เด็กนักเรียนที่เรียนวิชาชีพในแขนงต่างๆ สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปประกอบอาชีพได้ต่อไปโดยมี
สาขาวิชาชีพและรายละเอียดในการดำเนินงาน ดังนี้

• สาขาวิชาชีพช่างตัดเย็บ
• สาขาวิชาชีพช่างบาติก
• สาขาวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
• สาขาวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน

 

ไปหน้าโครงการถัดไป
ไปหน้าโครงการถัดไป