โครงการต้นแบบ
โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติโคลนถล่ม และจัดสร้างบ้านในพื้นที่ของราษฎร จังหวัดอุตรดิตถ์
ความเป็นมา พื้นที่ในเขตจังหวัดภาคเหนือ ประสบเหตุอุทกภัยน้ำท่วมโคลนถล่ม

เมื่อวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2549 เป็นเหตุให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์
ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติดังกล่าว ทั้งเสียชีวิต บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและ
ที่ทำกินเสียหาย

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินให้ความช่วยเหลือราษฎรดังกล่าว ด้านที่อยู่
อาศัย ด้านการรื้อย้ายราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย ด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน
และการสนับสนุนด้านอาชีพ ในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นการเร่งด่วน

ผลการดำเนินงาน การก่อสร้างบ้านพักถาวรของมูลนิธิชัยพัฒนา

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ตรวจสอบความเสียหายของราษฎรในพื้นที่
โครงการเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างบ้านให้ราษฎร พบว่า
จะต้องมีการก่อสร้างบ้านพักถาวรของมูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่อำเภอเมือง
อำเภอท่าปลา และอำเภอลับแล เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรทั้งสิ้น
จำนวน ๒๔๙ หลังคาเรือน

การรื้อย้ายราษฎรออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย

สำหรับราษฎรในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา ที่มีบ้าน
อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยนั้นสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ประสานการดำเนินงาน
ไปยังประชาชนและส่วนราชการให้รื้อย้ายบ้านพักออกจากพื้นที่เสี่ยงภัย
จำนวนทั้งสิ้น ๒๙๙ หลังคาเรือน

การให้ความช่วยเหลือด้านอาชีพ

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรในการจัดสรรพื้นที่
โดยการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผักสวนครัว และ
การเลี้ยงปลาดุกวงบ่อ เพื่อให้เกษตรกรสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่าง
รวดเร็ว ในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ราษฎรได้
รับความช่วยเหลือจำนวน ๒๒๕ ราย รวมทั้งการขุดลอกดินตะกอน ทั้งนี้พื้นที่
อำเภอลับแล สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนายังให้ความช่วยเหลือราษฎรพื้นที่บ้าน
ม่อนนางแหลม ตำบลฝายหลวง อำเภอลับแล ในการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก
การขุดสระน้ำ และจัดซื้อถังน้ำฝนหมู่บ้าน รวมราษฎรที่ได้รับความช่วยเหลือ
จำนวน ๑๖๐ หลังคาเรือน

การให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคพื้นฐาน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือราษฎร ประกอบด้วย
การก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ได้แก่ การปรับพื้นที่เพื่อเตรียมการ
สร้างบ้านพักถาวรของมูลนิธิชัยพัฒนา ถนนคอนกรีตรางระบายน้ำ การขยาย
เขตไฟฟ้า และระบบประปาพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอลับแล และอำเภอท่าปลา

 

ไปหน้าโครงการถัดไป
ไปหน้าโครงการถัดไป