โครงการต้นแบบ
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (โรงเรียนกาสรกสิวิทย์) ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการก่อสร้างโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
ให้เป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านเกษตร

ความเป็นมา นายสมจิตต์ และนางมณี อิ่มเอิบ ขอน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน

จำนวน 110 ไร่ 3 งาน 81 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมือง
จังหวัดสระแก้ว ให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา โดยโอนกรรมสิทธิ์เป็นของมูลนิธิ
ชัยพัฒนา เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2545

ผลการดำเนินงาน

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการปรับพื้นที่ ประกอบด้วย การขุด
สระเก็บน้ำ และขุดลอกคลองเพื่อถมพื้นที่บางส่วน ทำรั้วรอบบริเวณ
ปรับรูปแปลงนา สร้างคอกกระบือ ระบบน้ำภายในโครงการ และแปลง
เรียนรู้มีการกำหนดแผนงานและแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

แผนการฝึกกระบือเพื่อใช้งาน

โดยกำหนดแนวทางการฝึกกระบือภายในพื้นที่โครงการโรงเรียน
กาสรกสิวิทย์ โดยนำกระบืออายุระหว่าง ๒ ปีถึง ๒ ปีครึ่ง มาจาก
ธนาคารโคกระบือและกระบือของเกษตรกรผู้สนใจเข้ามาฝึก ให้
สามารถใช้งานด้านการเกษตรได้

แผนการสอนเกษตรกรในการใช้ประโยชน์จากกระบือ

โดยพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมร่วมกับกรมปศุสัตว์ในการจัดหลักสูตร
สำหรับเกษตรกรผู้สนใจที่จะเลี้ยงกระบือเพื่อใช้แรงงาน

แผนการศึกษาทดลองวิจัย

โดยวางแผนทางการดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบือ ในการวิจัยประโยชน์
ที่ได้รับจากมูลกระบือ เครื่องมือการเกษตรที่ใช้แรงงานกระบือ และพัฒนา
สายพันธุ์กระบือ

แผนการขยายผลการใช้กระบือแก่ราษฎร

ได้กำหนดการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ที่สนใจ โดยให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดกิจกรรมที่จะ
เกิดขึ้นภายในโครงการดังกล่าว

แผนงานด้านอื่นๆ

อาทิ การนำพลังงานทดแทนเข้ามาใช้ภายในโครงการ ออกแบบรูปแบบการใช้
พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม เพื่อให้เหมาะสมกับครอบครัวเกษตรกร
1 ครอบครัว

 

ไปหน้าโครงการถัดไป
ไปหน้าโครงการถัดไป