โครงการต้นแบบ
โครงการให้ความช่วยเหลือราษฎร ตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ความเป็นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชกระแสให้

สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ประสานงานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานให้
ความช่วยเหลือราษฎรตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อแก้ปัญหา
การประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
ในด้านต่างๆ ดังนี้

• การให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างลานตาก
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องข้าว
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องพืชหลังนา
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องอาชีพเสริม
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
   และแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
• การให้ความช่วยเหลือเรื่องความเดือดร้อนอื่นๆ

ผลการดำเนินงาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือ
ราษฎรตำบลโคกปรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์โดยได้ทอดพระเนตร
ผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

การดำเนินงานด้านข้าว

การจัดสร้างลานตาก 10 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม 19ไร่จัดตั้งโครงการจัดทำ
แปลงเรียนรู้เพื่อเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จัดตั้งศูนย์ข้าวชุมชน
จัดทำแปลงเรียนรู้ข้าวปลอดภัยจากสารพิษ และจัดตั้งโครงการตรวจรับรอง
แปลง GAP ข้าว

การดำเนินงานด้านพืชหลังนา

การจัดโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวผิวมันส่งเสริมการเป็นปลูกพืช
หลังนา โครงการส่งเสริมการผลิตและกระจายพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อ
ปลูกเป็นพืชหลังนา โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้สูงอายุในการ
ผลิตข้าวซ้อมมือ

การดำเนินงานด้านระบบน้ำ

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำให้มี
ประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาด้านระบบน้ำประปาให้แก่หมู่บ้านและโรงเรียน

การดำเนินงานด้านอาชีพเสริม

โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกก ทอผ้ามัดหมี่ผลิตภัณฑ์จาก
แฝกจักสาน และดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ มีการพัฒนาการออกแบบ
รูปแบบของผลิตภัณฑ์โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชุมชน และบริษัท
ปตท. จำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานด้านความเดือดร้อนอื่นๆ

ได้แก่ โครงการขุดบ่อเลี้ยงปลาในพื้นที่การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ การสนับสนุนการก่อสร้างโรงสีชุมชน และโรง
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ การก่อสร้างยุ้งฉางชุมชนสำหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี
และการดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่โรงเรียน อาทิ การก่อสร้าง
ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องโสตศึกษา ห้องสมุด และจัดทำโครงการด้านการเกษตรใน
พื้นที่โรงเรียน

 

 

ไปหน้าโครงการถัดไป
ไปหน้าโครงการถัดไป