โครงการต้นแบบ
โครงการศูนย์บริการวิชาการเกษตรของมูลนิธิชัยพัฒนา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
ความเป็นมา นางพเยาว์ และนางสาวผุสนา คชาชีวะ

ได้น้อมเกล้าฯ ถวาย ที่ดินเนื้อที่ 252 ไร่ 31 งาน ซึ่งอยู่ระหว่างคลอง 10-11
ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ไว้ใช้ในกิจกรรมของ
มูลนิธิชัยพัฒนา โอนกรรมสิทธิ์เมื่อ 1 สิงหาคม 2540

ผลการดำเนินงาน

การดำเนินของศูนย์จะปฎิบัติตามหลักการ “เกษตรดีที่เหมาะสม(GAP)”
ทั้งด้านข้าว พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก และพืชไร่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กิจกรรมข้าว

พื้นที่ 70 ไร่ แบ่งออกเป็น 14 แปลง ผลิตข้าวพันธุ์ 3 พันธุ์ประกอบด้วย
พันธุ์ปทุมธานี1 ปทุมธานี 80 และพิษณุโลก 2 และสามารถใช้เป็นเมล็ด
พันธุ์ดี จำหน่ายให้เกษตรกรนำไปปลูกได้ถึง 3,500 ไร่

กิจกรรมผัก

พื้นที่ 15 ไร่ โดยแบ่งแปลงเป็นร่องจำนวน 19 ร่อง ได้ปลูกหมุนเวียนทั้งผัก
กินใบ กินดอก และกินผล ทั้งปี แต่ละปีจะสามารถผลิตผักได้ประมาณ 12 ตัน

กิจกรรมไม้ผล

พื้นที่ 31 ไร่โดยจัดเป็นแปลงยกร่อง พืชที่ให้ผลผลิตดีและทำรายได้ดี ได้แก่
ฝรั่ง มะม่วง กล้วย แก้วมังกร ส่วนชมพู่ พุทธา ให้ผลผลิตปานกลาง และไม้ผล
ที่ให้ผลผลิตต่ำ เช่น ส้มเขียวหวาน ลำไย จะต้องมีการพัฒนาต่อ ซึ่งผลการ
ปลูกไม้ผลทั้งหมดนี้ สามารถแนะนำให้เกษตรกรเป็นทางเลือกได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมไม้ดอก

ปลูกดอกดาวเรือง มะลิ และกุหลาบ จำนวน 7 ร่อง แต่ละปีจะสามารถผลิต
ดอกดาวเรืองได้ประมาณ 6,000 ดอก มะลิประมาณ 200 กิโลกรัมและกุหลาบ
ประมาณ 8,000 ดอก โดยดอกดาวเรืองสามารถปลูกได้ดี และมีความต้องการ
ของตลาดสูง

การดำเนินงานด้านระบบน้ำ

จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำและจัดทำแผนการใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการการใช้น้ำให้มี
ประสิทธิภาพ และแก้ไขปัญหาด้านระบบน้ำประปาให้แก่หมู่บ้านและโรงเรียน

กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยี

มีการจัดการอบรมแก่ผู้ที่สนใจ ประกอบด้วย การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือการ
เกษตร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร การทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ

พระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำริ

ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์บริการวิชาการเกษตร” โดยมีการจัดทำเป็น
แปลงสาธิตการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงมาศึกษาและปรับใช้

กิจกรรมเกษตรยังชีพ

ให้ดำเนินการจัดตั้งเป็น “ศูนย์บริการวิชาการเกษตร” โดยมีการจัดทำเป็น
แปลงสาธิตการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่ ให้เกษตรกรในพื้นที่
ใกล้เคียงมาศึกษาและปรับใช้

กิจกรรมประมง

พื้นที่ขนาด 20*20 เมตร จำนวน 4 บ่อ ประกอบด้วยปลานิลจิตรลดา
ปลาตะเพียน

กิจกรรมพืชไร่

ปลูกอ้อยคั้นน้ำ และทำการแปรรูปเป็นน้ำอ้อยขายบริเวณหน้าโครงการ

 

 

ไปหน้าโครงการถัดไป